RYBIČKY - PAVILON B

Učitelky rybiček: Jitka Havlíčková, Eva Florusová Dis.
Provozní pracovnice: Jana Chládková
Provoz třídy: 6:30 - 15:30
Telefon: 773 791 551

Ve třídě „Rybičky“ je zapsáno 24 dětí. Třída je heterogenní – tzn. věkově smíšená. Děti jsou ve věku od 4 – 6/7 let. 

Základem je, že objevujeme svět kolem nás, učíme se pracovat společně, všímat si potřeb ostatních (pomáháme mladším dětem, vzhlížíme k starším a zkušenějším), učíme se zdravit, prosit, děkovat a starší děti „vykat“ dospělým.

 

Charakteristika třídy:

Třída vkusně vybavena novějším nábytkem, který je výškově přizpůsoben věku dětí Jsou zde vytvořeny   hrací  kouty pro individualizaci vzdělávání – samostatný stolek k výtvarným činnostem / tady si děti mohou ponechat rozdělanou práci/,  dále stolek pro pokusy a bádání s mikroskopem, lupou. Ostatní stolečky se lze také využívat, ale před svačinou a obědem je musí děti uklidit. Třída je dostatečně vybavena hračkami pro chlapce i dívky. Aby byly děti v mateřské škole co nejspokojenější, opíráme se o Maslowovu   pyramidu   potřeb, která pokrývá fyziologické potřeby a pocit jistoty a řádu.

Dodržujeme zásady individuálního přístupu, respektujeme osobnost dítěte. Snažíme se, aby ve třídě panovala přátelská atmosféra a sledujeme dodržování dohodnutých pravidel. Děti se často samy na nedodržení vzájemně upozorňují. Snažíme se vést děti k samostatnosti v průběhu celého dne v MŠ / hry, řešení konfliktů, výt. činnosti, pobyt venku…/

Naše výchovně vzdělávací práce vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy „ Hrajeme si u jablůňky“. Pravidelně tvoříme třídní vzdělávací plán, vyhodnocujeme podle patřičného evaluačního záznamu a doplňujeme o vlastní postřehy. Všichni předškoláci mají zavedené vlastní portfolio, kam si zakládají své výtvory a pracovní listy. Přejeme si vytvořit pro nás všechny příjemné a klidné prostředí, kde budeme společně trávit svůj čas.

Naše charakteristika školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání:

Naším cílem je, aby dítě, které odchází z naší mateřské školy, bylo maximálně rozvinuto na základě svých možností a zájmů, po stránce tělesné, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, kompetentní zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na něj kladeny.