ZÁPIS DO ŠKOLKY

Mateřská škola Valtice, příspěvková organizace, okres břeclav, Jabloňová 298, 691 42 Valtice

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2023/2024

Termín zápisu je od 4. 5. 2023 8:00 do 12.5. 2023 12:00. Zápis proběhne elektronicky

Můžete si prohlédnout podrobný návod na elektronický zápis…

 https://registrace.twigsee.com/f1/msvaltice/326E05DF-900A-4083-A8D8-4B885465A73A/zapis20232024

Dítě, které má být přijato k předškolnímu vzdělávání musí splňovat požadavky Zákona č. 258/2000 Sb. – tzn. musí být řádně očkované, popř. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

1) trvalý pobyt dítěte, popř. alespoň jednoho jeho zákonného zástupce (doloženo občanským průkazem zákonného zástupce, potvrzením o trvalém pobytu dítěte), popř.bydliště dítěte a jeho zák. zástupců (doloženo nájemní smlouvou apod.)

2)  děti s odkladem PŠD (ty, které dovrší k 31.8.2023 věku 6 let) a děti předškolního věku (které dovrší k 31.8.2023 5 let)

3) věk dítěte (doloženo rodným listem dítěte nebo jiným dokladem) – řazeno od nejstarších, dle právního nároku

4) děti mladší tří let, které dovrší tří let do 31.12.2023 (spádové), pouze v případě, že jsou zralé na docházku do MŠ (tj. bez plen) a nebude-li naplněna kapacita MŠ

5) děti z nespádové oblasti, které mají právní nárok na přijetí (tzn. dovrší 3 let do 31.8.2023)

Pozn.: V případě dítěte, jemuž bude pro šk. rok 2023/2024 udělen odklad PŠD, je zapotřebí při zápisu doložit také rozhodnutí ředitele příslušné ZŠ o odložení PŠD.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 5).

 V případě dotazů mne kontaktujte: na email: ms.valtice@tiscali.cz  nebo na telefon: 724 177 871

Mgr. Vladimíra Tesaříková (ředitelka školy