INDIVIDUÁLNÍ VŽDĚLÁVÁNÍ

Individuální vzdělávání (§ 34b školského zákona)

Jedna z možností jiného plnění povinného předškolního vzdělávání je vhodná pro rodiče dítěte, kteří v odůvodněných případech nechtějí nebo nemají možnost zajistit pro své dítě pravidelnou docházku do mateřské školy nebo chtějí pokračovat v docházce do předškolního zařízení, které není zapsané v rejstříku škol a školských zařízení. Může se jednat například o zařízení, které je zřízeno podle živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů), případně podle zákona o dětské skupině (zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Pokud se takto zákonný zástupce rozhodne, postupuje podle § 34b odst. 2 školského zákona.

Upozornění:
Nelze kombinovat plnění povinného vzdělávání v mateřské škole, ve které je dítě zapsáno s docházkou do jiného předškolního zařízení (př. 3 dny docházky v MŠ a 2 dny docházky do lesní školky). Zákonný zástupce se musí rozhodnout mezi plněním povinného vzdělávání v mateřské škole nebo individuálním vzdělávání.

Povinnosti mateřské školy v případě realizace individuálního vzdělávání dítěte

Ředitelka mateřské školy, která dítě přijala do mateřské školy, doporučí dle § 34b odst. 3 školského zákona zákonným zástupcům vzdělávací oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vycházejí z RVP PV, příp. z jeho přílohy;  školní vzdělávací program mateřské školy. http://www.ms-valtice.cz/pro-rodice/dokumenty-ke-stazeni/

Ředitelka stanoví dle § 34b odst. 3 školského zákona ve školním řádu mateřské školy termíny, kdy se musí rodič dostavit s dítětem do mateřské školy k ověření úrovně dosahování očekávaných výstupů z jednotlivých vzdělávacích oblastí. Zároveň stanoví i náhradní termín pro ověření.

Škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech (doporučených ředitelkou před realizací individuálního vzdělávání) a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. V případě potřeby, na základě pedagogické diagnostiky, také škola může doporučit dítěti návštěvu školského poradenského zařízení za účelem posouzení školní zralosti či připravenosti.

Mateřská škola používá pro diagnostiku dítěte program iSophi. https://isophi.education/

MŠ Valtice stanovuje termíny a způsob ověřování, přičemž termín ověřování ustanovuje následovně na poslední listopadový týden  nebo první prosincovýdále poslední březnový nebo první dubnový.  Musíte se ve stanovený termínu dostavit s dítětem k ověření získaných schopností a dovedností v určených oblastech.

Pokud se rodič s dítětem nedostaví v řádném ani náhradním termínu, ukončí ředitel mateřské školy v souladu s § 34b odst. 4 školského zákona individuální vzdělávání dítěte rozhodnutím ve správním řízení dle § 165 odst. 2 písm. k) školského zákona. Toto rozhodnutí nemá odkladný účinek a dítě musí po převzetí rozhodnutí nastoupit do mateřské školy, kam bylo přijato (§ 34b odst. 5 školského zákona).

Následně již není možné dle § 34b odst. 6 školského zákona dítě opětovně individuálně vzdělávat.