REŽIM VE ŠKOLCE

Denní režim je volný a je přizpůsobován různým okolnostem a změnám podmínek. (např. roční období – v letních měsících trávíme více času na zahradě, výjezdy do divadla, kulturní aktivity ve městě). Během všech činností po celý den jsou zařazovány pohybové aktivity a logopedická péče speciálního pedagoga. Obsah výchovně-vzdělávací práce může být kdykoli změněn podle aktuální situace.

Děti jsou neustále vedeny k dodržování dohodnutých pravidel soužití, podle kterých funguje náš kolektiv a učí se tak do budoucna respektovat zákony společnosti. Snažíme se uplatňovat tzv. svobodu v řádu, to znamená, že děti jsou respektovány, ale v rámci předem dohodnutých pravidel, se kterými jsou všichni seznámeni (děti, rodiče, zaměstnanci školy).

Vzdělávání probíhá formou nezávazné dětské hry na základě svobodného zájmu a vlastní volby. Využíváme metodu prožitkového učení, která využívá a vytváří situace, kdy jsou dětem předávány názorné příklady každodenních životních situací.

Cílem předškolního vzdělávání  –   aby od nás odcházely děti, které jsou veselé, odvážné, zvídavé a kamarádské. Děti, které si osvojily zdravý životní styl, zvládnou respektovat názory druhých, nebojí se změn a jsou zralé nastoupit do ZŠ

DEN VE ŠKOLCE ZAČÍNÁ JIŽ V 6:30 RÁNO

Děti se scházejí od 6:30 do 7:00 ve třech třídách Pavilon D – Veverky, pavilon A – Ježečci a pavilon B – Rybičky – dle vlastní volby si vyberou činnost, o kterou mají zájem, hračku či pomůcku, kterou ke hře potřebují. 

Výběr je obohacen nabídkou činností a tvořivých aktivit, které pro děti připraví učitelka. Vychází při tom z přirozených situací, zájmu a zážitků dětí.

7:00 AŽ 9:00

Děti se scházejí ve svých třídách a dle vlastní volby si vybírají hrací kout, ve kterém si hrají na základě spontánní či částečně–řízené aktivity. Vychází se při tom vždy z přirozených situací, zájmu dětí. Ve všech třídách je vytvořeno podnětné prostředí. Prostor je rozčleněn do herních koutů, určených pro práci s dětmi v malých skupinkách. Herní kouty nesou svůj význam – splňují podmínky pro integrované (celostní) učení. 

Snahou je, aby zde děti nacházely dostatek inspirací, nápadů, pomůcek a materiálů pro svůj rozvoj. Děti si samostatně vybírají, v kterém koutku budou pracovat, dokončí práci a uklidí pomůcky. Děti se učí tím, že si hrají a pracují v malých skupinkách, což jim dává možnost přirozeně komunikovat, řešit problémy samostatně nebo v kooperaci s kamarády, rozhodovat se, procvičovat si vyjadřovací schopnosti, akceptovat rozdíly mezi dětmi.

 Jsou tak vedeny k samostatnosti i ke spolupráci. Učení se tak pro malé děti stává hrou a hra naopak učením. Mají zde možnost uplatnit svou vlastní tvořivost a samostatně tak dojít k vlastnímu poznání všemi smysly.

Tento blok je završen hygienou a společnou svačinou. Děti si připraví své místo pro stolování (tácek se svačinkou, hrneček s libovolným nápojem). V letních měsících probíhá svačinka na zahradě MŠ, kde jsou pro stolování přizpůsobeny podmínky (stinné kouty se zahradním nábytkem).

MŠ je místo, kde děti ochutnají jinou úpravu pokrmů, než jsou zvyklé z domova. Skloubit navyklé chutě z domova s jídelníčkem v MŠ je většinou obtížné. V tomto okamžiku je nutná spolupráce s rodinou. Děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby se naučily zdravému stravování a stolování.

9:00 až 9:30 

Nastává příležitost ke společnému setkání formou komunitního, diskusního, výukového kruhu. Přivítání a informace o tom, co dnes děti ve školce zvládly a co je ještě čeká. Společné hry, logopedické chvilky, zdravotní cviky, prvky jógy apod.

Vzdělávání dětí probíhá ve všech činnostech v průběhu celého dne, ale po svačince nastává čas, kdy je snaha naučit děti něčemu novému  nejintenzívnější.

9:30 až 11:30

Téma, kterým se děti zabývají, se odráží i v pobytu venku, kdy lze mnohé poznatky nabyté ve třídě ověřit v praxi. V době od 9:30 do 11:30 hodin se děti společně vypraví na malou a velkou zahradu MŠ, na hřiště, do přírody, do školního sadu, do města. 

Učitelky citlivě volí místo a délku pobytu venku vzhledem k aktuálním podmínkám počasí a snaží se vyváženě střídat všechny možnosti, které se nabízí. Děti chodí ven za každého počasí, proto je součástí výbavy dítěte v MŠ pláštěnka, holínky a vhodné oblečení pro všechna roční období.

11:30 až 12:30

Po vycházce je doba oběda – 11:30 až 12:20 hodin. Děti se učí kulturnímu chování u stolu. Mají možnost volby množství jídla, ale pak jsou nenásilně vedeny k dojídání – všechno jídlo je zdravé a potřebné.

 Děti mají na jídlo dostatek času, jsou vedeny k samostatnosti a kultuře při stolování.

12:30 až 14:00

Po obědě nastávají hygienické činnosti (umývání, převlékání do pyžamka). Doba odpočinku – 12:30 až 14:00 hodin. Všechny děti ulehnou na lůžko, ale respektujeme dobu trvání a individuální potřebu spánku (postupné buzení dětí). Před spánkem je prostor pro četbu z knížky, při odpočinku pak hraje dětem relaxační hudba.

 Děti s nižší potřebou spánku také dříve vstávají a mohou se věnovat klidným aktivitám u stolečku, prostor pro realizaci dílčích projektů.

Od 14:00 do 16:15  

Děti mají odpolední svačinu, která není organizována společně – probíhá spontánně dle délky odpočinku dětí. Po ní se mohou věnovat svým oblíbeným hrám, dokončit započatou činnost z průběhu dne, nebo jít na zahradu.

V této době je také prostor na bližší individuální kontakt s dítětem i jejich rodiči.

Od 15:30 se děti opět schází v pavilonu D (Veverky a Kuřátka) a od 16:00 Rybičky v pavilonu C – Žabičky). Za příznivého počasí děti tráví odpolední pobyt na velké zahradě se spoustou venkovního vybavení pro hru.

Pokud si pro děti nemohou rodiče přijít osobně, zmocní jiného zákonného zástupce. Jeho jméno vyplní na evidenčním listu a písemném zmocnění, které obdrží ve třídě od třídní učitelky. Rodiče či zákonní zástupci odpovídají za správné a pravdivé údaje vyplněné na tiskopisech obdržených v mateřské škole.