O NÁS

Zřizovatel:
Město Valtice
Ředitelka mateřské školy:Mgr. Vladimíra Tesaříková
Adresa školy:Valtice, Jabloňová 298, 691 42
Číslo telefonu (pevná linka)
Telefon na hospodářku 
Telefon na ředitelku
519 352 132
774 493 639
724 177 871
E-mail:ms.valtice@tiscali.cz
Počet pedagogických pracovnic:13
Počet provozních pracovníků:6
IČO:70281262
Číslo účtu MŠ:1384055389/0800

Mateřská škola je pětitřídní, o 119 dětí pečuje 19 zaměstnanců, z toho 13 pedagogů. Všechny třídy jsou od školního roku 2003/2004 věkově smíšené a jsou v nich rovnoměrně zastoupeny děti všech věkových kategorií. Všichni zaměstnanci jsou povinni řídit se vnitřním a organizačním řádem školy. Rodiče jsou povinni respektovat školní řád.

Naše mateřská škola je pavilonového typu se samostatnými vchody pro každou třídu. Ve všech pěti třídách je celodenní provoz. V posledních letech dosáhla škola vysoké úrovně ve svém vybavení. Je vybavena pračkou, ledničkami, mikrovlnnými troubami, myčkami na nádobí, potřebným kancelářským vybavením (počítače, tiskárny, kopírka). Škola má ve sklepních prostorách prádelnu, sušárnu, sklad a kotelnu.

Podle zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, je stanoveno:

  • Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ (předškoláci, nebo děti s odkladem) mají předškolní vzdělávání bezúplatné.
  • Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanoveno na 400,- měsíčně
  • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče.
  • Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost potvrzením o přiznání    sociálního příplatku.

 

Školné můžete platit buď převodem na číslo účtu 1384055389/0800, nebo ve výjimečných případech v hotovosti ve školce (v ředitelně – paní účetní Andrea Pincelová )

DOCHÁZKA A ZPŮSOB OMLOUVÁNÍ:

Docházka dětí je pravidelně ve třídách zaznamenávána. Rodiče mohou děti vodit podle vlastní potřeby (nejpozději však do 8:45). Poté je vstup do budovy zablokován čipovým systémem. Přivedete-li své dítě později (po dopolední svačince), je nutné tuto skutečnost nahlásit třídní učitelce předem.

Omlouvání dětí se vyžaduje předem, není-li nepřítomnost předem známa, omluví rodiče dítě své učitelce neprodleně buď telefonicky nebo osobně.  Pokud bude nepřítomnost delšího rázu, je třeba to projednat s ředitelkou školy.

Nebude-li dítě docházet do mateřské školy bez omluvy déle jak 15 dnů, bude na jeho místo přijato další dítě.