JEŽEČCI - PAVILON A

Učitelky ježečků: Marie Polášková, Hana Václavovičová.
Asistentka pedagoga: Andrea Janíčková
Provozní pracovnice: Zdeňka Kovářová
Provoz třídy: 6:30 - 16:30
Telefon: 773 791 550

Pavilon A – ježečci se nachází v bočním traktu budovy mateřské školy, má vlastní vchod z ulice.

Do třídy „Ježečků“ je zapsáno 22 dětí ve věku 4 – 6/7let. Máme dvě děti  integrované s asistentem pedagoga.

Snažíme se vytvářet pro děti bezpečné prostředí, ve kterém se cítí dobře a které podněcuje jejich aktivitu, zvídavost, potřebu objevovat a rozvíjet osvojené dovednosti a návyky. Na děti je působeno s ohledem na jejich individuální zvláštnosti, zároveň je dbáno na důslednost, díky které jsou předcházeny negativní vlivy či nevhodné chování. Ve třídě si tvoříme společná pravidla.

 

Výchovně vzdělávací práci provádíme jak ve skupinkách, tak i individuálně vzhledem k věkovým a individuálním potřebám dětí. Také se hodně zaměřujeme na přípravu předškoláků na nástup do školy. Také často zařazujeme do činností logopedické chvilky – rozvoj správné výslovnosti, pohyblivosti jazyka, mluvidel.

Třída je prostorná a světlá, vkusně a tématicky vyzdobena. Třída disponuje dostatkem volného prostoru pro hry i cvičení. Děti mají k dispozici dostatek hraček, didaktického vybavení, stavebnic pro tvořivou hru. Máme třídu rozdělenou do pracovních koutků – výtvarný, manipulační, pokusy, knihy, kostky, hudební aj.

Děti si zde hrají, nacházejí nové kamarády, kreslí, malují. Využívají různé výtvarné i přírodní materiály k tvoření. Učí se nové písničky, básničky a tanečky. Mají dostatek pohybu při různých hrách, cvičeních  a jógových chvilkách. Velmi často využíváme naši velkou prostornou zahradu, ale také chodíme do školního sadu, nebo na procházky po okolí. Učitelky se snaží vést děti k samostatnosti, ohleduplnosti, vztahu k přírodě a ekologickému myšlení.

Upřednostňovat se snažíme učení prožitkové. V rámci individualizace výchovně – vzdělávací práce jsme vytvořily pracovní zóny pro daný počet dětí, které jsou tematicky různorodé.Neustále nalézáme a připomínáme dohodnutá pravidla chování v dětském kolektivu, zejména pravidla týkající se bezpečnosti dětí.

Portfolia dětí

O každém dítěti si vedeme „Podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte“. Každé dítě má složku, do které si zakládá výkresy a pracovní listy. Zpětně tak můžeme hodnotit pokroky dítěte. Při prohlížení prací společně s dítětem může také ono hodnotit samo sebe.

Portfolia učitelek

Obě paní učitelky v naší třídě si postupně tvoří metodický zásobník, který obsahuje sbírku básniček, písniček, programy z besídek, nápady a náměty k tvořivé práci s dětmi. Při přípravě tematických bloků si vzájemně pomáháme, vyměňujeme zkušenosti a domlouváme se, jak budeme s dětmi pracovat.

Paní učitelky se starají o výzdobu třídy, šatny a prostor MŠ.

Pravidla:

  1. Pozdravíme, poprosíme, poděkujeme.
  2. Dohodneme se bez hádek, žalování a ubližování.
  3. Každá věc má své místo.
  4. Při umývání necákáme vodu kolem sebe.
  5. Stolujeme v klidu a čistotě.
  6. Nezpůsobujeme zbytečný hluk a křik.
  7. S úsměvem jde všechno líp.